Domov se zvláštním režimem
O Službě


 - poskytuje sociální služby v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
  poskytnutí ubytování,
  poskytnutí stravy
  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu
  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  sociálně terapeutické činnosti
  aktivizační činnosti
  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- poskytuje pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 - věková struktura cílové skupiny:
    - dospělí ve věku 27 až 64 let (jde pouze o osoby s poruchami paměti-dg.demence
    - mladší senioři ve věku 65 až 80 let
    - starší senioři nad 80 let

- kapacita 160 lůžek

- cílové skupině definované v tomto předpisu, jsou přizpůsobeny základní materiální provozní podmínky a organizace práce.

 Poslání Domova se zvlástním režimem:“ Domov poskytuje pobytové sociální služby osobám s poruchami paměti a orientace, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc a péči jiné fyzické osoby. Uživatelům umožníme žít důstojný a kvalitní život v bezpečném, a srozumitelném prostředí, s respektováním jejich zdravotního stavu, individuálních zvyklostí a komunikačních schopností, při zachování jejich lidských práv a svobod.“

Cíle služby:
- Bezpečné a srozumitelné prostředí a přístup pracovníků.
- Vlídnost, laskavost a vstřícnost k individualitám osob s poruchami paměti a orientace.
- Co nejdelší zachování schopností a dovedností uživatele: manuální zručnost, soběstačnost, paměť.
- Naplnění základních potřeb tělesného kontaktu a smyslového vnímání u uživatelů prostřednictvím bazální stimulace.

Zásady, jimiž se zařízení řídí při poskytování sociálních služeb
 - Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního poradenství přispívající k řešení její nepříznivé sociální situace.
- Rozsah a forma podpory a pomoci poskytované zařízením zachovává lidskou důstojnost osob.
- Rozsah a forma podpory a pomoci poskytována zařízením je určována individuálními potřebami osob.
- Služby poskytované zařízením dle možnosti na osoby působí aktivně, přiměřeně podporují jejich samostatnost, brání prohlubování nepříznivé sociální situace a přiměřeně umožňují jejich sociální začleňování.
- Služby jsou poskytovány výlučně v zájmu osob, v náležité kvalitě a takovými postupy, které vždy důsledně zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Do domova nepřijímáme
- Osoby s mentální retardací
- Osoby s těžkým duševním postižením, jejichž potřeby nelze v našem zařízení naplnit (psychózy)
- Osoby závislé na návykových látkách (alkohol, toxikomanie)
- Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení včetně akutních fází duševních onemocnění


Ubytování v Domově se zvláštním režimem (160 lůžek) br />
K ubytování nabízíme…

Pavilon E – K Myti
  - jednolůžkové pokoje v předsíni s hygienickým zázemím
  - dvoulůžkové pokoje s hygienickým zázemím a balkonem
  - třílůžkové pokoje

Na jednotlivých patrech jsou k dispozici koupelny.

Pavilon je zařízen zejména pro částečně mobilní až imobilní uživatele.

Pokoje jsou vybaveny nábytkem, možnost dovybavení pokoje dle svého vkusu po dohodě se spolubydlícím a vedoucí oddělení. Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky a víceúčelovými stolky.

Pavilon 3,4,5 – U fontány
  - jednolůžkové pokoje se sprchovým koutem, WC a balkonem
  - dvoulůžkové pokoje se zázemím pro malou hygienu.

Na patře je k dispozici koupelna.

Pavilon 6,7 – U lesa
  - dvoulůžkové pokoje se zázemím pro malou hygienu

Na patře je k dispozici koupelna, v přízemí je jídelna.

Pokoje jsou vybaveny nábytkem, možnost dovybavení pokoje dle svého vkusu po dohodě se spolubydlícím a vedoucí oddělení. Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky.

Stravování je celodenní, možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Připravujeme dietní a diabetickou stravu. Vaříme ve vlastní kuchyni. Po celý den jsou v pavilonech k dispozici nápoje.

Zajišťujeme prostřednictvím firmy úklid pokojů i společných prostor. Pereme prádlo ve vlastní prádelně a zajišťujeme drobné opravy prádla.

Základní podporu a péči zajišťujeme prostřednictvím pracovníků v sociálních službách
  - pracovníků přímé obslužné péče 24 hodin denně
  - pracovníků základní výchovné nepedagogické činnosti, tzv. aktivizačních pracovníků
    v pracovní dny

Odbornou podporu a péči zajišťujeme prostřednictvím
  - sociálního oddělení - sociálních pracovníků v pracovní dny
  - zdravotně ošetřovatelského oddělení - všeobecných sester 24 hodin denně