Jak požádat o umístění

Postup při zájmu o poskytování sociálních služeb
Pro zájemce o poskytování sociálních služeb Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov, příspěvkové organizace máme zřízen:
 
Domov pro seniory  a  Domov se zvláštním režimem

Naše domovy se v poskytování sociálních služeb zaměřují na potřeby uživatelů dle daného okruhu osob. Za tímto účelem sociální pracovnice vedou osobní jednání se zájemcem o příslušnou službu. Cílem jednání je informovat o službách poskytovaných naším Domovem, zjistit potřeby zájemce a dohodnout s ním způsob poskytování sociální služby.

Pokud tomu nebrání závažné zdravotní důvody, měl by zájemce být přítomen jednání. Jednání se může účastnit zájemce o službu, jeho opatrovník, podpůrce a je-li to přáním zájemce i jeho přátelé a blízcí.

Před podáním žádosti Vám doporučujeme návštěvu našeho Domova. Budete mít možnost seznámit se s našim prostředím, získat potřebné informace a prohlédnout si jednotlivé druhy pokojů na video prezentaci. Uvítáme, pokud si schůzku s námi sjednáte předem. Rádi si na Vás uděláme čas. Schůzky si lze sjednat se sociálními pracovnicemi telefonicky, osobně - případně prostřednictvím e-mailu. (viz. uvedené kontakty na sociální pracovnice).

V případě, že se rozhodnete využít služeb některého z našich Domovů, pak je nutné podání žádosti a posudek Vašeho registrujícího praktického lékaře. Doporučujeme Vám požádat Vašeho praktického lékaře, aby posudek obsahoval informace o tom, jaká speciální lékařská péče je Vám poskytována (např.: neurolog, urolog, diabetolog, psychiatr apod.).

Formuláře
Žádost si vyplňují zájemci, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou si nejsou schopni zajistit jiným vhodným způsobem. Žadatel může být osloven k nástupu do zařízení ve velmi krátké době, ale i během několika měsíců, v závislosti na aktuálních možnostech zařízení.

Žádost o poskytování sociálních služeb Domov pro seniory
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o umístění do Domova pro seniory

Žádost o poskytování sociálních služeb Domova se zvláštním režimem
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o umístění do Domova se zvláštním režimem

Formuláře ke stažení (v jednotlivých Domovech)

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
                           

Vyplněné formuláře včetně požadovaných příloh odešlete na adresu:

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace
Skořická 314
338 43 Mirošov  

Pravidla pro eidenci žadatelů:
Žádosti žadatelů jsou přijímány na daném formuláři poštou nebo sociálními pracovnicemi jednotlivých Domovů. Každá doručená pošta je zaevidována na sekretariátu Domova Harmonie v došlé poště. Není-li žádost úplná, je žadatel vyzván k jejímu doplnění.  

Žádosti posuzuje Gerontologický tým, který rozhodne o tom, zda žadatel splňuje podmínky pro poskytování služeb naším Domovem. Pokud žadatel podmínky splňuje a v Domově není volné místo, je o této skutečnosti písemně vyrozuměn vedoucí sociálního oddělení a jeho žádost je dále vedena v Evidenci žadatelů. V případě, že žadatel nesplňuje podmínky pro přijetí do zařízení, obdrží písemné vyrozumění o důvodu nepřijetí jeho žádosti (odmítnutí žadatele o sociální služby je v souladu s § 91 odst.3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).  

Žádost zařazená do Evdence je bodově hodnocena:


Kritérium Bodové hodnocení
Trvalé bydliště žadatele v Plzeňském kraji +  5
Trvalé bydliště nejbližších příbuzných v Plzeňském kraji +  3
Příspěvek na péči I. stupně + 10
                             II. stupně + 15
                            III. stupně  + 20
                            IV. stupně  + 25
PnP (zažádáno, zájemce ve zdravotnickém zařízení, apod.) + 15
Rodič, prarodič, manžel/ka zaměstnance DH Mirošov
(zaměstnán alespoň 5 let)
+  5
Bývalý zaměstnanec DH Mirošov (zaměstnán alespoň 5 let) +  5
Odmítnutí nástupu (písemná výzva) - 10
Stávající uživatel Domova Harmonie + 20

Neúplná žádost nebude bodově hodnocena.  Vyřazení z evidenci žadatelů:
- stav žadatele se změnil tak, že neodpovídá cílové skupině
- žadatel ztratil zájem o poskytování sociálních služeb v DH Mirošov
- žadatel nereagoval na písemnou výzvu
- v případě, že žadatel nenastoupí nejpozději do 14 dnů od zaslání výzvy k nástupu, je posuzován jako žadatel, který nástup odmítl. 
- v závažných případech lze požádat vedoucí sociálního oddělení o prodloužení lhůty k nástupu - za závažné případy je považována hospitalizace a rodinné důvody
- o vyřazení z evidence je žadatel služby písemně vyrozuměn  

K nástupu jsou žadatelé vyzvání vedoucí sociálního oddělení dle aktuální evidence. Výzva je zaslána písemně, sdělena telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Sociální pracovnice informují žadatele o tom, co je nutné si vzít k nástupu sebou(oblečení, věci osobní potřeby, doklady, léky apod.)

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
                           

Smlouva o poskytnutí sociální služby

O poskytnutí sociální služby uzavírá žadatel smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb. Smlouva obsahuje náležitosti dle §91 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se uzavírá pouze písemnou formou.
Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze z důvodů uvedených v zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:
- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
  osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
  poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
-osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců
  před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování
  povinností vyplývajících ze smlouvy.

Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.
Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.  
Smlouva o poskytnutí sociální služby. Vzor uveden v jednotlivých Domovech

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
  

Úhrada za poskytované služby

Uživatel podle Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené mezi ním a Domovem hradí úhradu za bydlení a celodenní stravu včetně nákladů spojených s bydlením a stravováním. Sazebník úhrad je k nahlédnutí v jednotlivých Domovech.
Sazby za ubytování a stravovaní jsou v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb., k zákonu o sociálních službách.
Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstat alespoň 15% jejího příjmu.
Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, která nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

Podle zákona č.108/2006 Sb., v platném znění uživatel hradí poskytovanou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Některé služby lze sjednat fakultativně na základě individuálního zájmu – jde o služby nad rámec poskytovaných sociálních služeb, tzv. služby hrazené – dle ceníku fakultativních služeb. Sazebník fakultativných služeb je k nahlédnutí v jenotlivých Domovech.

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem


Způsob úhrady je sjednán ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb.

Informace Vám podají sociální pracovnice Domova  Provozní doba sociálního oddělení: Po- Pá, 7.00 - 15.30 hodin

Vedoucí sociálního oddělení:
telefonní kontakt : 371 511 237 , mobil: 724 245 099

Sociální pracovnice Domova pro seniory
telefonní kontakt: 371 511 236, mobil: 773 738 934

Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem
telefonní kontakt: 371 511 234, mobil: 724 005 836


Informace o poskytování sociálních služeb v jednotlivých br /> Domovech získáte:
 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem